Zhi Xuen Tan

Check out Zhi Xuen's clipbooks:

Open clipbook
70
My Journey Through Hin Hua High School

Clipped by Zhi Xuen Tan